זיהוי חשיפה וניהולה

 

איתור חשיפה

לאיתור נכון של החשיפות הפיננסיות ישנה חשיבות רבה עבור החברה. כאשר בדר"כ המטרה העיקרית שעומדת בפני אנשי הכספים של החברה הינה לשמור על תכנית העבודה כפי שהוגדרה ע"י הנהלת החברה, לעמוד ביעדי התקציב, ולהקטין את התנודתיות בסעיפים השונים בדוחות הכספיים.

החשיפה התזרימית

הינה בדר"כ החשיפה המשמעותית ביותר בחברה. זו החשיפה הנובעת מתזרים המזומנים של החברה וכאשר ישנו הפסד, הדבר פוגע באופן ישיר בתוצאות העסקיות שבאות לידי ביטוי בדו"ח רווח והפסד בדוחות הכספיים. כדי להימנע מפגיעה בתזרים המזומנים אנו מציעים מגוון מכשירי גידור פיננסים שמטרתם להקטין את הסיכון בתנודתיות שע"ח ולקבע את השער לפי שער תקציב החברה או לפי שער שהוסכם ע"י החברה כשער היעד.

החשיפה החשבונאית

משמעות החשיפה החשבונאית היא בכך שסעיפים אלו עשויים להישחק או לגדול בגין השינויים בשערי החליפין ובכך לתרום לגידול/קיטון ברווח והפסד של החברה. כאשר אנו בוחנים את החשיפה החשבונאית בקרב חברות, הבחינה נעשית במקביל לבחינת החשיפה התזרימית. אי אפשר לחבר בין החשיפות אך ראייה מקבילית בדר"כ נכונה לחברה ועשויה לחסוך כסף רב בעת ביצוע הגידור.

יישום חשבונאות גידור

חשבונאות גידור נועדה לשקף את התוצאות הנובעות מפעולות הגידור הכלכלי הננקטות בידי חברות.  אנו נסייע לחברתכם לבחון כדאיות של יישום חשבונאות גידור על הסעיפים השונים בדוחות הכספיים ונלווה אתכם באופן שוטף בכל התהליך.

 

בניית מדיניות גידור

בניית מדיניות גידור היא אחד הנושאים המהותיים לחברה הן בהנהלה והן בדירקטוריון. כאשר אנו מגבשים את מדיניות הגידור עבור החברה אנו לוקחים בחשבון פרמטרים רבים וביניהם: מדיניות ניהול הסיכונים הכללית של החברה, רגישות הדירקטוריון לסיכונים, מידת החשיבות של החשיפה התזרימית אל מול החשבונאית בחברה, מידת ההסתמכות על תחזיות וכו'. המטרה של החברה בגידור החשיפות לשמור על יציבות החברה/יעדי התקציב/תוצאות בדוחות הכספיים באמצעות צמצום החשיפה לתנודתיות של שערי החליפין, ריביות וסחורות.

בקביעת מדיניות הגידור אנו נגדיר את "תיאבון הסיכון" של החברה, משמעות המושג הינו הכמות הסיכון ברמה כללית שהחברה מוכנה לקבל על עצמה. כמו כן נתאים אסטרטגיות הגידור הנכונות ביותר עבור החברה ואת הגמישות בניהול האסטרטגיות הנ"ל .

 

ניהול ובקרה של הסיכונים הפיננסיים

ניהול סיכונים פיננסיים עוסק במכלול הצעדים שעל חברה לנקוט כדי להגן על עצמה מפני סיכונים בתחום הפיננסי, ובכללם סיכוני אשראי, סיכוני שוק וסיכוני מטבע. בדומה לניהול סיכונים במובנו הכללי, אנו בפרוטקטיב מבצעים בקרה שוטפת של העסקאות הפיננסיות ,ניהולם ,הגשת ניתוחי רגישות שונים לבקשת הלקוח ויחד עם מנהלי הכספים בחברה מכמתים את הגדרת הסיכון, מדידתו ודרכי פעולה להקטנתו.

 

גידור שוטף של חשיפות מט"ח, ריביות וסחורות

גידור חשיפות פיננסיות היא הפעולה האקטיבית אותה מבצעת החברה על מנת לנטרל את הסיכון בתנודות המט"ח הריביות והסחורות. בדר"כ בפני חברה עומדות שתי חשיפות עיקריות : חשיפה חשבונאית וחשיפה תזרימית.

אנו עבורכם גידור נכון אשר יתאים לצרכים של החברה בהתאם לסוגי החשיפות ובהתאם למשתנים העסקיים, הסביבתיים והפיננסיים של החברה.

קביעת אסטרטגיית הגידור המתאימה לגידור חשיפת מטבע נקבעת לפי שקלול של מרכיבים שונים וביניהם:  
 

  • אופי ופעילות החברה

  •  תנאי השוק במטבע ו/או בנכס הספציפי

  •  תנאי השוק הסביבתיים בהם עובדת החברה

  •  שינויים תקופתיים בשווקים השונים  

גידור חשיפות המטבע הינו בדר"כ חשוב ביותר עבור החברה בשל התנודתיות וכן בשל סכומי החשיפה שלעתים הינם גבוהים.

 

 גידור חשיפות ריבית

גידור החשיפה לשינויים בריבית יכול להתבצע באמצאות מספר מכשירים פיננסיים. ההתאמה של המכשיר הפיננסי המתאים מתבצעת עפ"י החשיפה הפרטנית של כל חברה ולפי צרכיה.